06.02.2018r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Administrator

 

Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, ul. Surażska 67, 18-100 Łapy

Określenie stanowiska: Administrator – 1 etat

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Co najmniej 3 letni staż. 
   

 Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. Preferowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 2. Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie  Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, w szczególności instrukcji kancelaryjnej dla Domu, Statutu Domu Pomocy Społecznej oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.
 3. Znajomość przepisów regulujących niżej/w zadania, w szczególności: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość programu Word i Excel.
 5. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, obowiązkowość, solidność wykonywania obowiązków, życzliwość i cierpliwość w kontaktach z pracownikami i mieszkańcami, komunikatywność, opanowanie.
 6. Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność.
 7. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 8. Preferowane wykształcenie wyższe administracyjne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 2. Prowadzenie akt osobowych.
 3. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i czasu pracy.
 4. Nadzór nad terminowością wymaganych badań z zakresu medycyny pracy i szkoleń BHP.
 5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją staży.
 6. Prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników.
 7. Przygotowywanie i realizacja procesów naboru na wolne stanowiska pracy.
 8. Przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową, telefoniczną i inną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu Domu.
 10. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i obieg dokumentów przychodzących i wychodzących.
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń.
 12. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, PCPR oraz PEFRON.
 13. Podejmowanie wszelkich spraw związanych z działalnością archiwum zakładowego.
 14. Wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynności służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie .
 5. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy.
 6. Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  d) ewentualne referencje i opinie lub oświadczenie, iż kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie niezbędnych do przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami        ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Kopie dokumentów  przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata

 
Miejsce i termin składania dokumentów:

       Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67 pokój nr 23 lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67, 18 – 100 Łapy z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Administrator” w terminie do dnia 19.02.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do placówki po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

      

       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.dpsu.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w  Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  ul. Surażska 67.

       Wymagane dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm. oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor DPS Uhowo

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Daniel Roszkowski

Modyfikujący: Daniel Roszkowski

Data modyfikacji: 2018-02-06

Opublikował: Daniel Roszkowski

Data publikacji: 2018-02-06