24.02.2017 r. Kierownik samodzielnej sekcji gospodarczej i obsługi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-

kierownicze

Kierownika samodzielnej sekcji gospodarczej i obsługi.

I. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, ul. Surażska 67

18-100 Łapy

II. Określenie stanowiska

Kierownik samodzielnej sekcji gospodarczej i obługi - 1 etat

III. Wymagania niezbędne (formalne)

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

    wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Wykształcenie wyższe- kierunki: techniczne, administracja lub zarzadzanie.

6. Co najmniej 5 letni staż pracy.

IV. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

1. Preferowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

2. Znajomość przepisów: prawa zamówień publicznych i zagadnień finansów publicznych, prawa budowlanego w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów uzyteczności publicznej.

3. Umiejętność organizacji i koordynacji pracy samodzielnej sekcji gospodarczej i obsługi (remonty, awarie, układanie rozkładów czasu pracy).

4. Umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość programu Word i Excel.

5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, zarządzania zespołem ludzi oraz współpracy w zespole.

6. Umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji z kontahentami DPS.

7. Znajomość przepisów Kodeksu pracy, ochorny p. poż.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierownikowi samodzielnej sekcji gospodarczej i obsługi podlegają: kuchnia, pralnia, palacze, konserwatorzy, rzemieślnicy, transport, zaopatrzenie i magazyny - organizacja czasu pracy

    podległego personelu.

2. Kierowanie zespołem podległych pracowników oraz określenie zadań i odpowiedzialności, organizacja bezpiecznych warunków pracy, ocena ryzyka zawodowego na podległych

    stanowiskach pracy.

3. Dbanie o bezpieczeństwo żywności i żywienia , przewodnictwo zespołowi HACCP, opracowywanie niezbędnej dokumentacji z zakresu GMP i GHP.

4. Współpraca z instytucjami nadzoru : PIP, PIS, UDT, PSP - opracowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

5. Nadzór nad realizacją zadań przydzielonych dla sekcji.

6. Organizacja i realizacja procedur z zakresu zamówień publicznych, opracowywanie dokumentacji do procedur,opracowywanie umów i nadzór nad prawidłowym przebiegiem

    realizowanych zamówień.

7. Zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynków , urządzeń, przeglądy sprzętu i budynków.

8. Organizowanie i udział okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

9. Realizowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w zakresie powierzonych obowiązków.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. List motywacyjny,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. Życiorys ( CV),

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

6. Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Oświadczenie o :

a/ posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b/ pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

d/ ewntualne referencje i opinie lub oświadczenie, iż kandydat cieszy sie nieposzlakowaną opinią,

e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie niezbędnych do przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko

    urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodoność z oryginałem - podpisem kandydata

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społeczne w Uhowie ul. Surażska 67 pokój numer 23 lub pocztą na adres Dom Pomocy

Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67 18-100 Łapy z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika samodzielnej sekcji gospodarczej i obsługi "w terminie do dnia 13.03.2017 r. ( liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do placówki po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.dpsu.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. , o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z póź. zm.)

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor DPS Uhowo

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Piotr Zawada

Modyfikujący: Piotr Zawada

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Piotr Zawada

Data publikacji: 2017-02-24