Klauzula informacyjna

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N ARealizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, ul Surażska 67,  18-100 Łapy, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: dpsuhowo@pro.onet.pl
2) nr telefonu 85 715 28 91
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
2) nr telefonu 85 740-39-97
3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:
- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej.
- Rozporządzenie z 27 grudnia 2018 r. Ministra Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu, wówczas wymagana jest pisemna zgoda osoby której dane dotyczą.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Administrator Danych

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Pasieka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Data wytworzenia: 2019-05-16

Wprowadzający: Marek Falkowski

Modyfikujący: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2020-11-13

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2019-05-16